Wyszukiwanie

LogowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

O Projekcie

Projekt RCIN powstał wychodząc naprzeciw wyzwaniom, jakie stawia rozwój idei społeczeństwa wiedzy, z myślą o konieczności implementacji nowoczesnych technologii w nauce.

Do realizacji projektu powołane zostało konsorcjum 16 Bibliotek Instytutów Naukowych PAN, które w oparciu o pozyskane środki unijne, wykorzystując nowoczesne technologie digitalizacyjne i platformę cyfrową dLibra, utworzyło  wielodziedzinową bazę danych udostępniającą bogaty zbiór materiałów naukowych w postaci:

 • artykułów (w tym recenzowanych postprintów i nierecenzowanych preprintów),
 • opracowań,
 • materiałów konferencyjnych,
 • prac doktorskich i habilitacyjnych,
 • czasopism naukowych,
 • monografii,
 • materiałów dydaktycznych (w tym podręczników),
 • materiałów dźwiękowych,
 • polskiego dziedzictwa piśmienniczego.

Tworząc Repozytorium za cel przyjęto udostępnienie za pośrednictwem drogi elektronicznej, zasobów informacyjnych zgromadzonych w polskich jednostkach naukowych, do których dostęp dotąd miała jedynie niewielka, ograniczona liczba badaczy, jak najszerszemu gronu odbiorców. Baza zawiera cyfrowe (zdigitalizowane) wersje dokumentów drukowanych oraz daje możliwość szybkiego publikowania obiektów utworzonych jako elektroniczne (born digital).
Baza RCIN zapewni długoterminowość przechowywania i archiwizowania dorobku naukowego wszystkich szesnastu Instytutów wchodzących w skład Konsorcjum.

Cel projektu wskazany w studium wykonalności:

Wzrost potencjału polskiej nauki poprzez konsolidację i modernizację dostępnej infrastruktury naukowo – badawczej i informatycznej jednych z najlepszych Instytutów naukowych w Polsce, członków Konsorcjum.


Celem bezpośrednim Projektu jest stworzenie multidyscyplinarnego, pełnotekstowego repozytorium zdigitalizowanych publikacji naukowych, materiałów archiwalnych, dokumentacji badań oraz piśmienniczego dziedzictwa kulturowego, wyselekcjonowanych ze zbiorów 16 instytutów naukowych i ich bibliotek, członków Konsorcjum Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych, powołanego w celu realizacji Projektu

Zasoby Repozytorium wspomogą prowadzenie nowoczesnych badań oraz analizowanie ich wyników, przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności polskiej nauki na arenie międzynarodowej oraz transferu wyników badań naukowych do gospodarki.

Celami pośrednimi Projektu są:

 • modernizacja infrastruktury naukowo-badawczej i informatycznej 16 niezwykle znaczących z punktu widzenia nauki polskiej, jednostek naukowo-badawczych, reprezentujących zarówno nauki ścisłe, przyrodnicze, medyczne, jak i humanistyczne;
 • zwiększenie cyfrowych zasobów Internetu o wartościowe treści, zawarte w  polskich publikacjach naukowych, wydawanych przez członków Konsorcjum (monografie naukowe, czasopisma, wydawnictwa seryjne, mapy i atlasy), a także upowszechnianie wyników badań własnych Instytutów, co przełożyć się powinno na wzrost ich cytowalności;
 • zabezpieczenie dla przyszłych pokoleń bieżącego dorobku naukowego Instytutów Konsorcjum poprzez zbudowanie Archiwum cyfrowego Instytutów Konsorcjum (archiwizacja plików matek);
 • umożliwienie ogółowi dostępu do pozycji udostępnianych obecnie tylko bardzo nielicznej grupie badaczy (stare druki książki i mapy, rękopisy, czasopisma, zdjęcia, kartoteki i pozycje zachowane tylko w jednym egzemplarzu w Polsce, a nawet na świecie, itp.) i zabezpieczenie ich dla przyszłości, poprzez cyfrową archiwizację tych wyselekcjonowanych pozycji zaliczonych do narodowego zasobu bibliotecznego i przechowywanych w Bibliotekach Instytutów Konsorcjum. Wiele z tych historycznych zbiorów aktualnie służy badaniom naukowym, np. historyczne mapy są pomocne w badaniach nad zmianami globalnymi.
 • zwiększenie dostępności do pozostałych wyselekcjonowanych, unikatowych materiałów współczesnych i historycznych, gromadzonych w Instytutach Konsorcjum m.in. w postaci rękopisów prac doktorskich, specjalistycznych kartotek czy dokumentacji badań;
 • promocja polskiej nauki, historii, kultury i walorów środowiska przyrodniczego w świecie poprzez obecność zasobów Repozytorium w bibliotece cyfrowej Unii Europejskiej Europeana, a także zwiększenie dostępności tych zasobów dzięki dodaniu bezpośrednio do nich linków w katalogach on-line Bibliotek Instytutów Konsorcjum oraz katalogach ogólnopolskich NUKAT i Karo, a pośrednio także w światowym katalogu WorldCat;
 • odbudowa młodej kadry poprzez zatrudnienie w Projekcie absolwentów uczelni wyższych, oraz udział w pracach merytorycznych doktorantów Instytutów Konsorcjum;
 • wsparcie edukacji, w tym edukacji na odległość i wyrównywanie szans młodzieży pochodzącej spoza ośrodków wielkomiejskich poprzez wzbogacenie treści cyfrowych Internetu o zasoby cyfrowe dotychczas niedostępne chociażby z powodu praw autorskich, a służące m.in. dydaktyce na różnych poziomach nauczania;
 • podnoszenie umiejętności użytkowników bibliotek naukowych Konsorcjum w zakresie wyszukiwania literatury naukowej w wartościowych zasobach Internetu, w ramach spotkań informacyjnych promujących Projekt.
 • pomoc merytoryczna i organizacyjna skierowana ku mniej zaawansowanym członkom Konsorcjum, która umożliwi włączenie wyników badań ich Instytutów do światowego obiegu informacji;

Projekt RCIN powstał wychodząc naprzeciw wyzwaniom, jakie stawia rozwój idei społeczeństwa wiedzy, z myślą o konieczności implementacji nowoczesnych technologii w nauce.

Do realizacji projektu powołane zostało konsorcjum 16 Bibliotek Instytutów Naukowych PAN, które w oparciu o pozyskane środki unijne, wykorzystując nowoczesne technologie digitalizacyjne i platformę cyfrową dLibra, utworzyło  wielodziedzinową bazę danych udostępniającą bogaty zbiór materiałów naukowych w postaci:

 • artykułów (w tym recenzowanych postprintów i nierecenzowanych preprintów),

 • opracowań,

 • materiałów konferencyjnych,

 • prac doktorskich i habilitacyjnych,

 • czasopism naukowych,

 • monografii,

 • materiałów dydaktycznych (w tym podręczników),

 • materiałów dźwiękowych,

 • polskiego dziedzictwa piśmienniczego.

Tworząc Repozytorium za cel przyjęto udostępnienie za pośrednictwem drogi elektronicznej, zasobów informacyjnych zgromadzonych w polskich jednostkach naukowych, do których dostęp dotąd miała jedynie niewielka, ograniczona liczba badaczy, jak najszerszemu gronu odbiorców. Baza zawiera cyfrowe (zdigitalizowane) wersje dokumentów drukowanych oraz daje możliwość szybkiego publikowania obiektów utworzonych jako elektroniczne (born digital).

Baza RCIN zapewni długoterminowość przechowywania i archiwizowania dorobku naukowego wszystkich szesnastu Instytutów wchodzących w skład Konsorcjum.Cel projektu wskazany w studium wykonalności:

Wzrost potencjału polskiej nauki poprzez konsolidację i modernizację dostępnej infrastruktury naukowo – badawczej i informatycznej jednych z najlepszych Instytutów naukowych w Polsce, członków Konsorcjum.

Celem bezpośrednim Projektu jest stworzenie multidyscyplinarnego, pełnotekstowego repozytorium zdigitalizowanych publikacji naukowych, materiałów archiwalnych, dokumentacji badań oraz piśmienniczego dziedzictwa kulturowego, wyselekcjonowanych ze zbiorów 16 instytutów naukowych i ich bibliotek, członków Konsorcjum Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych, powołanego w celu realizacji Projektu

 

Zasoby Repozytorium wspomogą prowadzenie nowoczesnych badań oraz analizowanie ich wyników, przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności polskiej nauki na arenie międzynarodowej oraz transferu wyników badań naukowych do gospodarki.

 

Celami pośrednimi Projektu są:

 • modernizacja infrastruktury naukowo-badawczej i informatycznej 16 niezwykle znaczących z punktu widzenia nauki polskiej, jednostek naukowo-badawczych, reprezentujących zarówno nauki ścisłe, przyrodnicze, medyczne, jak i humanistyczne;

 • zwiększenie cyfrowych zasobów Internetu o wartościowe treści, zawarte w polskich publikacjach naukowych, wydawanych przez członków Konsorcjum (monografie naukowe, czasopisma, wydawnictwa seryjne, mapy i atlasy), a także upowszechnianie wyników badań własnych Instytutów, co przełożyć się powinno na wzrost ich cytowalności;

 • zabezpieczenie dla przyszłych pokoleń bieżącego dorobku naukowego Instytutów Konsorcjum poprzez zbudowanie Archiwum cyfrowego Instytutów Konsorcjum (archiwizacja plików matek);

 • umożliwienie ogółowi dostępu do pozycji udostępnianych obecnie tylko bardzo nielicznej grupie badaczy (stare druki książki i mapy, rękopisy, czasopisma, zdjęcia, kartoteki i pozycje zachowane tylko w jednym egzemplarzu w Polsce, a nawet na świecie, itp.) i zabezpieczenie ich dla przyszłości, poprzez cyfrową archiwizację tych wyselekcjonowanych pozycji zaliczonych do narodowego zasobu bibliotecznego i przechowywanych w Bibliotekach Instytutów Konsorcjum. Wiele z tych historycznych zbiorów aktualnie służy badaniom naukowym, np. historyczne mapy są pomocne w badaniach nad zmianami globalnymi.

 • zwiększenie dostępności do pozostałych wyselekcjonowanych, unikatowych materiałów współczesnych i historycznych, gromadzonych w Instytutach Konsorcjum m.in. w postaci rękopisów prac doktorskich, specjalistycznych kartotek czy dokumentacji badań;

 • promocja polskiej nauki, historii, kultury i walorów środowiska przyrodniczego w świecie poprzez obecność zasobów Repozytorium w bibliotece cyfrowej Unii Europejskiej Europeana, a także zwiększenie dostępności tych zasobów dzięki dodaniu bezpośrednio do nich linków w katalogach on-line Bibliotek Instytutów Konsorcjum oraz katalogach ogólnopolskich NUKAT i Karo, a pośrednio także w światowym katalogu WorldCat;

 • odbudowa młodej kadry poprzez zatrudnienie w Projekcie absolwentów uczelni wyższych, oraz udział w pracach merytorycznych doktorantów Instytutów Konsorcjum;

 • wsparcie edukacji, w tym edukacji na odległość i wyrównywanie szans młodzieży pochodzącej spoza ośrodków wielkomiejskich poprzez wzbogacenie treści cyfrowych Internetu o zasoby cyfrowe dotychczas niedostępne chociażby z powodu praw autorskich, a służące m.in. dydaktyce na różnych poziomach nauczania;

 • podnoszenie umiejętności użytkowników bibliotek naukowych Konsorcjum w zakresie wyszukiwania literatury naukowej w wartościowych zasobach Internetu, w ramach spotkań informacyjnych promujących Projekt.

 • pomoc merytoryczna i organizacyjna skierowana ku mniej zaawansowanym członkom Konsorcjum, która umożliwi włączenie wyników badań ich Instytutów do światowego obiegu informacji;